شعار سال
یکشنبه 03 تیر 1403

نوان خدمت کلان (شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت (شناسه زیر خدمت)

نحوه ارایه زیر خدمت

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت)

لینک دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد
۱۸۰۸۱۰۴۴۰۰۰

صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد
۱۸۰۸۱۰۴۴۰۰۰

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال)

راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18081044000

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

اداره موسسات کارآموزی آزاد، 
میز خدمت ۰1333721543

صدور / تمدید  ابلاغ مدیریت و مربیگری آموزشگاه آزاد
۱۸۰۸۱۸۳۳۰۰۰

صدور / تمدید  ابلاغ مدیریت و مربیگری آموزشگاه آزاد
۱۸۰۸۱۸۳۳۰۰۰

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال)

راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18081832000

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

اداره موسسات کارآموزی آزاد، 
میز خدمت 01333721543

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی اموزشگاههای آزاد
۱۸۰۵۱۸۳۳۰۰۰

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی اموزشگاههای آزاد
۱۸۰۵۱۸۳۳۰۰۰

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال)

راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18081833000

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت 

اداره موسسات کارآموزی آزاد، 
میز خدمت 01333721543

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی وحرفه ای
۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی وحرفه ای
۱۸۰۵۱۰۴۵۰۰۰

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال) و حضوری شرکت در دوره

راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051045000

دریافت خدمت

سوالات متداول 

توافقنامه سطح خدمت

اداره آموزش

میز خدمت

۰1333724304

برگزاری آزمونهای ادواری
۱۸۰۵۱۰۴۶۱

ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری،تفاه نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش آزمون
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۰

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال و دفاتر پیشخوان) و حضور جهت شرکت در آزمون

راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051046100

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

میز خدمت

01333603089

برگزاری آزمونهای ادواری
۱۸۰۵۱۰۴۶۱

صدور گواهینامه مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۱

غیرحضوری (پرداخت هزینه و تکمیل مدارک و دریافت گواهینامه الکترونیکی از پورتال)

راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051046101

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

میز خدمت

01333603089

برگزاری آزمونهای ادواری
۱۸۰۵۱۰۴۶۱

تمدید  و تعویض گواهینامه مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۲

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال و دفاتر پیشخوان و دریافت گواهینامه الکترونیکی از پورتال)

راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051046102

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت میز خدمت 01333603089

برگزاری آزمونهای ادواری
۱۸۰۵۱۰۴۶۱

پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۶۱۰۳

غیرحضوری (الکترونیکی از طریق پورتال و پست برای بعضی از ارگانها)

 

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051046103

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافق نامه سطح خدمت

اداره سنجش و ارزشیابی مهارت میز خدمت 01333603089

برگزاری مسابقات ملی مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱

برگزاری مسابقات مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۰

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال( و حضوری جهت شرکت در مسابقات

 

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051047000

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

دفتر مسابقات مهارت میز خدمت

۰1333751540

برگزاری مسابقات ملی مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱

برگزاری مسابقات آزاد مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۱

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال( و حضوری جهت شرکت در مسابقات

 

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051047100

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

دفتر مسابقات مهارت

میز خدمت

۰01333751540

برگزاری مسابقات ملی مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱

برگزاری مسابقات  ازاد مهارت  معلولین
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۲

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال(و حضوری جهت شرکت در مسابقات

 

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051047101

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

دفتر مسابقات مهارت میز خدمت

۰1333751540

برگزاری مسابقات ملی مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱

اعزام به  مسابقات  جهانی مهارت
۱۸۰۵۱۰۴۷۱۰۳

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال( و حضوری جهت شرکت در مسابقات

 

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051047102

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

دفتر مسابقات مهارت

میز خدمت

۰1333751540

تهیه استاندارد های آموزش مهارت
۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰

تهیه استانداردهای آموزش مهارت
۱۸۰۸۱۰۴۸۰۰۰

غیرحضوری (پورتال استانداردها و انجام مراحل از طریق اتوماسیون داخلی)

 

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18081048000

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

اداره آموزش میز خدمت

۰1333724304

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی
۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی
۱۸۰۸۱۰۴۹۰۰۰

غیرحضوری (ثبت نام و ثبت مدارک و انجام مراحل در پورتال)، حضوری جهت توضیحات بیشتر و شرکت در دوره

راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18081049000

دریافت خدمت

سوالات متداول

توافقنامه سطح خدمت

اداره آموزش میز خدمت

۰1333724304

لیست اخبار صفحه :1
    سایر پیوندها
    تنظیمات قالب
    گفتگو انلاین

    سامانه ی گفتگوی آنلاین